اخبار اجتماعی » سقوط مرگبار از ساختمان حین مواجه شدن با شاکی و پلیس